Biiroo Barnootaa.

In this case, the students and teachers can install it on their phones and use it more comfortably.

. arrow_forward.

Guddinaan xiqqaadha.

.

Qopheessaan:- Dhufeeraa Daanyeeti. Barnoota. .

.

Bineeldoota Yookiin Bineensoota Alaa. Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005. Share your files easily with friends, family, and the world on dirzon.

Kutaa 6ffaa. Categories: Kutaa 2ffaa.

Categories: Kutaa 2ffaa.

About this app.

About this app. Barnoota Idilee; Barnoota al-idilee; Kenna Beekamtii; Tajaajila Leenjii adda addaa; Hojii Suppervizhinii; Hojii Inspeekshinii; Tajaajila Qormaata kutaa saddeeti; Text Books.

Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo. App’n kun guutumatti sirnaafi danbii barnoota Gadaa akka kitaaba kutaa 1ffaatti kan qophaa’eedha.

Sep 16, 2022 · Kitaaba Barataa fi Qajeelcha barsiisaa kutaa 1-12 tti hunda isaa app qabatee jiru.
Barnoota Afaan Oromoo.
Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo.

.

.

Nuttis immoo dhimma daataa nama dhuunfaan kan wal qabatu kan ol ka’anuu tokkoo illee hin jiru. Kutaa 6ffaa. Everyone.

BARNOOTA HERREGAA KITAABA BARA. የተቀናጀ ሳይንስ. Gadaa Kutaa 8ffaa. Kitaaba keessan qusadhaa. ISBN: 978-99944-2-283-8. Online file sharing and storage - 10 GB free web space.

Dec 8, 2020 · Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa'e," jedhan Obbo Efreem.

. Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 1ffaa.

bbcko bible September 16, 2022.

Kutaa sadaffaa 9.

Nuttis immoo dhimma daataa nama dhuunfaan kan wal qabatu kan ol ka’anuu tokkoo illee hin jiru.

leenjii Barumsa faarfattoota dilbataaf qophaa’e.

Kitaaba Afaan Oromoo K-12.